Bezpečnost práce

Outsourcing

 • Převzetí vedení a správy BOZP pro vaše pracoviště.
 • Stanovení odborně způsobilé osoby v prevenci rizik.
 • Sledování lhůt školení, lékařských prohlídek, revizí, kontrol a další.
 • Tvorba a aktualizace dokumentace BOZP v souladu s legislativními požadavky a interními předpisy.
 • Školení BOZP a evidence prezenčních listin.
 • Zajištění revizní správy a její evidence.
 • Provádění ročních prověrek a kontrol BOZP dle interních lhůt.
 • Provádění kontrol BOZP dle interních pokynů.
 • Poradenství 24/7.

Komplexní systém BOZP

 • Převzetí a hodnocení (legislativa, obsahová stránka) vaší stávající platné dokumentace BOZP v celém jejím rozsahu.
 • Přepracování a zhotovení nové dokumentace BOZP s plnou garancí v návrhové verzi za legislativní i obsahový soulad.
 • Zajištění implementace integrovaného systému BOZP na všech pracovištích.
 • Zajištění školení BOZP. Seznámení vedoucích zaměstnanců s platnou dokumentací a procesy BOZP.
 • Činnost koordinace BOZP.
 • Řešení pracovních úrazů a další každodenní administrativy spojené s výkonem činností BOZP.
 • Asistenční služby pro krizové situace.
 • Interval návštěv a kontrol pracovišť bude stanoven potřebami poskytovatele a požadavky legislativy. Poradenství 24/7.

Zpracování dokumentace BOZP

 • Směrnice zajištění BOZP.
 • Kategorizace prací - návrh - přehledová tabulka (případně kontrola aktuální).
 • Lékařské prohlídky – Směrnice, Posudek
 • Pověření odpovědných osob - technická zařízení
 • Harmonogram revizí a kontrol VTZ.
 • Traumatologický plán
 • Registr rizik - organizační směrnice, registr rizik, karty rizik, přehledová tabulka
 • Osobní ochranné pracovní pomůcky (dále jen „OOPP“) - organizační směrnice, vyhodnocení rizik k přidělení OOPP, seznam OOPP s doporučenou dobou použitelnosti.
 • MPBP - Místní provozní bezpečnostní předpisy.
 • Dopravní řád.
 • Svařování a broušení.
 • ÚRAZ - Zásady poskytnutí první pomoci, směrnice o povinnostech, vyšetřování vážných úrazů, postup při úrazu, kniha úrazů.
 • Směrnice o zákazu konzumace alkoholu, omamných látek a tabákových výrobků, protokol o pozitivní zkoušce na alkohol nebo jiné návykové látky.
 • Školení a vzdělávání - organizační směrnice, osnovy školení, vzdělávací prezentace a testy ke všem druhům poskytovaných školení.
 • Zpracování s garancí za soulad s interní dokumentací BOZP, s legislativními požadavky (zpracování a aktualizace) a ISO 180001.

Školení

 • Školení BOZP osobou odborně způsobilou v prevenci rizik dle platné legislativy - zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci, dodavatelé.
 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsi.
 • Školení řidičů referentů.
 • Školení první pomoci.
 • Školení manipulace s vysokozdvižnými vozíky
 • a další

Audity BOZP

 • Provedení auditu BOZP dle požadavku na všech pracovištích (v četnosti dle stanovených lhůt).
 • Vyhledávání a hodnocení rizik a aktualizace kategorizace prací s odpovědností za aktuálnost vyhodnocení rizik.
 • Písemný výstup dle nejmodernějších standardů BOZP, fotodokumentace a návrh na odstranění nedostatků, určení odpovědností.
 • Odstraní zjištěných závad na místě, popřípadě popis způsobu nápravy, stanoví povinnosti a odpovědnosti.

Prověrky BOZP dle zákona

 • Provedení prověrky BOZP dle z. č. 262/2006 sb. . Provedení prověrky osobou odborně způsobilou v prevenci rizik.
 • Vyhotovení Zprávy z roční prověrky, závady, fotodokumentace, doporučení, určení odpovědnost a prezentace výsledků.

Ostatní

 • Provádění kontrol BOZP dle interních předpisů.
 • Kontroly - alkohol. Kontroly používání OOPP.
 • Kontroly dodržování předpisů BOZP společnosti.
 • Audity odběratelů.
 • Zastupování v rámci kontroly inspekce práce.
 • Audity ISO 18001
Bližší informace ke službám, produktům a personalizovanou nabídku pro Vás připraví tým EHS

KANCELÁŘ

Šafaříkova 201/17

120 00 Praha

Email: meico@meico.cz

Telefon: +420 272 734 477-8

VÝROBA A SKLAD

Na Průhoně 159

252 42 Vestec

Email: logistika@meico.cz

Telefon: +420 604 270 717

SÍDLO FIRMY

MEICO SYSTEM`S s.r.o.

U Tržnice 1180/6

120 00 Praha 2

IČO: 48108057

meico-safety


meico-systems